Maraş Televizyonu
HV
02 HAZİRAN Cuma 22:04

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

YAŞAM
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda yer alan kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin belirtilen boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde;
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.

1-Türk vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1-İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

2-657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

3-Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

5- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

6-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru sırasında adaylardan istenen evraklar ise şu şekilde;
1-Sınava girmek isteyen adaylar, Büyükşehir Belediyesi’nin www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

2-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir)

4-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

5-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

6-Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,

7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

8-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

9-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

10-Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22 Mayıs 2023 – 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 16.06.2023 tarihinde www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV
İtfaiye Eri kadroları için 10.07.2023 – 14.07.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.
Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

AdminAdmin

YORUMLAR